rinaldi nowenna

 

DZIEŃ PIERWSZY - Świadek i animator ducha salezjańskiego

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce  ziemi. (Dz 1,8)

„Wspaniale jest pomyśleć, że ks. Rinaldi doszedł do świętości, poświęcając się całkowicie – a można powiedzieć, że i wyłącznie – by żyć i wzrastać w duch Księdza Bosco. Jest to, jak myślę, najpiękniejszy wyraz jego życia jako >>przełożonego salezjańskiego ducha salezjańskiego<< dla animacji i prowadzenia całej Rodziny Salezjańskiej: każdej Grupie wskazuje on w sposób jasny na łączące z nią wspólne więzy.” (Ks. Idzi Vigano, Przełożony Generalny, Akta Rady Generalnej nr 332)

„W naszym wysiłku naśladowania Księdza Bosco nie powinniśmy pytać: >>Co on uczynił i jak to uczynił?Co uczyniłby Ksiądz Bosco i jak by to zrobił, gdyby żył w naszych czasach, gdyby był na naszym miejscu?<<”. (Ks. Rinaldi, cyt. Za: Pietro M.  Rinaldi, Drogą miłości, Kraków 1992)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski wierności duchowi Ewangelii i wzmocnij we wszystkich członkach Rodziny Salezjańskiej wierność charyzmatowi Księdza Bosco.

Propozycja zaangażowania: Postaram się świadczyć o miłości Boga konkretnymi gestami wobec każdej osoby, którą dzisiaj spotkam.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ DRUGI - Ojciec wszystkich

Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, roz¬wija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi. (Pwp 32, 11)

Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. (Ps 103, B)

Z zapisków Księdza Rinaldiego: ”Teraz muszę starać się być bardziej pokorny, wyrozumiały i uprzejmy. Być może powinie¬nem być także bardziej rozsądny i powściągliwy, ale nadal mu¬szę okazywać wszystkim życzliwość. Będę ojcem (...). Nigdy nie mogę traktować kogoś nieuprzejmie. Nikt z ludzi, którzy się do mnie zbliżają, nie może pomyśleć, iż jestem znudzony czy zapracowany ( ... ). Będę miał zawsze przed oczyma księdza Bosko.”

,, Przełożony salezjański jest ojcem. Jeśli jakiś salezjanin jest przekonany, że z powodu swego temperamentu czy charakteru jest niezdolny do bycia ojcem, nie powinien nim zostawać. Jego zadaniem bowiem nie jest bycie administratorem czy nauczycielem, czy też kimś do wystąpień publicznych. Jego zadaniem jest być ojcem. To on nadaje domowi rodzinny klimat." (Ksiądz Rinaldi)

„Błagam was na pełne miłości Serce Jezusa Chrystusa, abyś¬cie ożywiali w was i wokół was tę tradycję duchowości ojcowskiej ( ... ). Bądźcie naprawdę ojcami dusz waszych młodych. Nie rezygnujcie z waszego duchowego ojcostwa, lecz praktykujcie je!". (Okólnik Księdza Rinaldiego, ACS, 26 kwietnia 1931, nr 6, str. 940-942)

„Pogodny i łagodny wyraz twarzy, będący parawanem dla wszelkich jego trosk, ojcowskie podejście do rozmaitych ludzi i problemów, były czymś tak naturalnym dla jego sposobu bycia, że jeden z jego bliskich współpracowników skomentował to słowami- >>W księdzu Rinaldim wyczuwaliśmy raczej ojcowską miłość niż autorytet przełożonego.W jego zachowaniu zawsze brała górę postawa ojca.<<” (Pietro M. Rinaldi, Drogą miłości, Kraków 1992, s. 35)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski serca otwartego dla wszystkich, aby nasze relacje były pełne łagodności i zrozumienia.

Propozycja zaangażowania: Będę pracować nad tym, by wyzbyć się wszelkiej szorstkości i by kierować do innych słowa i gesty pełne delikatności.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ TRZECI - Apostoł o głębokim życiu wewnętrznym

Dla mnie żyć, to Chrystus, a umrzeć to zysk. (Ef 1, 21)

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Ga 2, 20)

„Nie powinniśmy zanadto zajmować się zewnętrznymi działaniami księdza Bosko („.). To nie w nich mamy szukać prawdziwego oblicza naszego umiłowanego Założyciela. Gdyby tak było, moglibyśmy myśleć o nim jedynie jako o człowieku czy¬nu, nieprzerwanej aktywności, która pozbawiona była celu (…). Mimo, że jego aktywność była wprost niewyczerpana, ks. Bosko był zawsze spokojny i pogodny, ściśle zjednoczony z Bogiem, nigdy nie był zbyt zatroskany swymi trudnościami ani też zajęty swoimi osiągnięciami. Raczej zajmował się religijną formacją tych, którzy zostali mu powierzeni. Życie wewnętrzne może się nam, salezjanom, ciągle aktywnym i zajętym, wydawać czymś w pewnym sensie nieznanym i obcym. A tymczasem właśnie ono jest tą jedyną rzeczą, która czyni z nas zakonników. Nalegam, abyśmy dbali o to życie i rozwijali je, jeśli chcemy, by Jezus żył w nas razem ze swoją łaską.” (Pietro M. Rinaldi, Drogą miłości, Kraków 1992, s. 105-106)

,,Ksiądz Rinaldi przedstawia się nam przede wszystkim jako człowiek o głębokim życiu wewnętrznym. Praktykował je dla siebie, głosił dla innych. Był przekonany, ze chcieć żyć zgodnie z duchem księdza Bosko oznacza nie tracić z oczu jego życia wewnętrznego ( ... ). Życie wewnętrzne to duchowy zmysł, który winien nam towarzyszyć, to obecność Boga w nas, Boga, o którym pamiętamy, wzywamy Go, kochamy." (ks. Ceria)

„Ks. Rinaldi jawi się w naszej Rodzinie jako najbardziej oryginalna i autorytatywna wykładnia wewnętrznej siły apostolskiej.”(Ks. Vigano, Przełożony Generalny)

„Ks. Rinaldi jest typowym kontemplatykiem w działaniu, człowiekiem o głębokim życiu wewnętrznym, które stało się w nim jakby drugą naturą, przenikało jego sposób mówienia, reagowania, życia; jednocześnie jest on człowiekiem nieprzerwanego działania.” (L. Dalcerri, Un maestro di vita interiore. Don Filippo Rinaldi, FMA, Roma 1990, p.9)

(Chwila ciszy)

Panie, przez przyczynę błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski głębokiego życia w Duchu.

Propozycja zaangażowania:  Każdego dnia będę rozważał słowo Boże w postawie otwartości na natchnienia Ducha Świętego i kontemplował Oblicze Chrystusa.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ CZWARTY - Prosty i pokorny

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. (Mt 5,3)

„Będę się uczył zdobywać prawdziwą pokorę i ćwiczył w miłości wobec wszystkich. W tym celu każdego dnia choćby przez chwilę zastanowię się nad tymi cnotami i pomyślę, czy nie zgrzeszyłem przeciwko którejś z nich.” (Ks. Rinaldi)

„Podstawą naszego uświęcenia jest pokora serca. Nasz Boski Mistrz, Jezus Chrystus, sam daje nam przykład: Jezus jest pokorny w swoim narodzeniu, w swoim życiu, w swoich dziełach, w swoich słowach.” (Ks. Rinaldi, Zeszyt Karpanery)

„Dzieła Pańskie rodzą się w ubóstwie, w pokorze i kształtują się w milczeniu.” (Ks. Rinaldi, ZK)

„Osoba prawdziwie pokorna i dobra, chętnie daje siebie innym, poświęca się wspaniałomyślnie i doskonalej kocha naszego Pana.” (Ks. Rinaldi, ZK)

„Zawsze widzieliśmy go pokornym w sposobie zachowania się, w mówieniu i w działaniu. Jak już powiedziałem, miał o sobie bardzo niskie mniemanie. I nie pamiętam, bym go słyszał kiedykolwiek mówiącego o sobie. Zawsze mówił, że jest niegodny, ilekroć powoływano go na jakiś urząd. W ostatnich latach, kiedy widział jak opuszczają go siły, zamierzał zrzec się urzędu i złożyć rezygnację wobec Stolicy Świętej. Jego pokora byłą zawsze przyodziana w dobroć i słodycz. Był zawsze gościnny, a z jego sposobu działania wynikało, że uważał siebie za sługę wszystkich. Dodam, że jego pokora byłą pojmowana poprawnie i nie przeszkadzała mu sprawować z należytą godnością urzędu czy to Dyrektora, czy Inspektora, Prefekta Generalnego czy Przełożonego Generalnego. I podczas gdy sam praktykował pokorę i wszystkie inne cnoty, o których mówiłem, nie zaniedbywał tego aby z miłością i niespożytą stałością wdrażać do tych cnót wszystkich braci.”(Ks. Ricaldone, Przełożony Generalny, Summarium, s. 293-294, nr 1032-1033)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego spraw, byśmy potrafili pokonywać swoją pychę  uczyć nas ludźmi prostymi i pokornego serca.

Propozycja zaangażowania: Zwróć uwagę na to, by nie szukać pierwszego miejsca, by lepiej słuchać innych i dobrze zrozumieć ch punkt widzenia, a gdyby była taka potrzeba, przeprosić jako pierwszy.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze Nasz.. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

DZIEŃ PIĄTY - Uważny na znaki czasów

Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? (Łk 12,54-56)

„Ksiądz Rinaldi (…) był zazdrosnym obrońcą otrzymanej spuścizny, ale nie bał się nowości, gdy przeczuwał, że stosując ją można rozwinąć ducha księdza Bosko. Posiadał szczególnie wyostrzoną inteligencję praktyczną. Był powściągliwy i opanowany w swoim zewnętrznym zachowaniu, ale pewnym spojrzeniem ogarniał rzeczywistość i sytuacje, w jakich się znajdował, i posiadał doskonałą intuicję w dostosowaniu ich i dowartościowaniu, gdy wprowadzał swoje inicjatywy. Nie omijały go zmiany czasów – te dobre i te złe – ale potrafił odpowiadać na nowe wyzwania, jakie one przynosiły.” (List Księdza Generała Idziego Vigano, 5 grudnia 1989 r.)

„Inną grupą żeńską, która stała się przedmiotem jego szczególnie serdecznej troski, były Zelatorki Maryi Wspomożycielki, która przekształciła się w aktualny Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko (…). Wydaje się to na pierwszy rzut oka sprawą błahą, jak zresztą wszystkie nasiona, lecz w tym fakcie ukrywa się duch geniuszu Kościoła. >>Tutaj – pisze jeden z jego biografów – ks. Rinaldi doszedł do zrozumienia i do inauguracji nowej formy życia konsekrowanego w świecie. Dał początek Instytutowi, który dzisiaj się w nim rozpoznaje i czci go jako inspiratora i ojca. Można by powiedzieć, że to właśnie było najbardziej oryginalnym i osobistym dziełem.zamierzał nadać odpowiednią formę niezrealizowanemu ideałowi Księdza Bosko<<”. (Ks. Vigano)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski bycia uważnymi na znaki czasów, byśmy potrafili rozpoznać potrzeby osób żyjących obok nas i odpowiadać na nie poprzez konkretne czyny.

Propozycja zaangażowania: Postaram się zwrócić większą uwagę na wydarzenia i sytuacje, aby rozeznać wolę Bożą i działać w świetle Ewangelii.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

DZIEŃ SZÓSTY - Oddany Maryi

Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa (Łk 1,38)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącą władców z tronu, a wywyższą pokornych. Głodnych nasycą dobrami , a bogatych z niczym odprawią. Ujął się za sługą Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. (Łk 1, 46-56)

„Starajcie się naśladować  Najświętszą Maryję Pannę, usiłujcie tak postępować jak Ona, życ jak Ona żyła na tamtym świecie, jednym słowem, naśladujcie jej konkretne życie(…). Naśladujcie Maryję w jej cnotach, przede wszystkim w Jej czystości, w Jej oddaniu się naszemu Panu,  naśladujcie z bliska Jezusa tak jak Go naśladowała Ona.” (Ks. Rinaldi, ZK)

„Maryja jest wzorem dla wszystkich kobiet; jest Ona pierwszą pośród stworzeń na tym świecie, choć nie zrobiła nic nadzwyczajnego, lecz w Jej życiu wszystko było nadzwyczajne : życie pokorne i proste, takie jak ma być wasze, dostępne dla wszystkich.” (KS. Rinaldi, ZK)

„To, jak przez niego była przeżywana pobożność  Maryjna, czyż nie można ocenić po tej pełnej czystości, niemalże dziecięcej prostocie, z jaką umieszczał u stóp figurki karteczki zawierające prośby o pomoc w momentach krytycznych lub też w delikatnych sprawach ? Gesty tak proste mogą wywołać uśmiech na ustach profanów, mogą także zaskoczyć kogoś, kto zna ciężar obowiązków ekonoma; lecz ewidentnie pokazują, że był przyzwyczajony do otwierania przed Maryją swego serca jak syn przed Matką. I tak ją zawsze wzywał, nawet więcej : Droga Matka, Najdroższa Matka, Matka Najsłodsza, i to tak jakby Ją widział przed sobą, nie w zimnym obrazie, lecz osobiście zawierzał swoje kłopoty, wyznawał Jej swoją nicość i błagał o pomoc.” ( E. Ceria, Vita del Servo di Dio Sac. FilippoRinaldi, SEI, p. 308)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Księdza Rinaldiego, udziel nam łaski umiłowania Maryi dziecięcym sercem i naśladowania Jej cnót każdego dnia naszego życia.

Propozycja zaangażowania: Będę odmawiać Różaniec i starać się w każdej okoliczności reagować jak Maryja.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

DZIEŃ SIÓDMY - Autentyczny uczeń i pełen pasji apostoł

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (Mk 16,15)

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg uczyniłem, wiarę ustrzegłem. (2 Tm 4,7)

Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. (J 17,18)

„Musicie pracować (…) z wielką siłą i energią dla zbawienia dusz. Całe życie Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu miała jeden jedyny cel: zbawienie dusz (…). Czyńcie tyle, ile możecie (…). Gdy chcemy czynić dobro, nie powinniśmy się oglądać na nikogo; nasza myśl niech będzie przy Bogu, dla którego pracujemy i ciągle naprzód, z duchem poświęcenia, z miłością, kierowane myślą, że prawdziwą i sprawiedliwą zapłatę otrzymamy kiedyś nie z rąk ludzkich, lecz od naszego jedynego i prawdziwego sędziego, od Pana (…). Kontynuujcie waszą działalność w szczególności pomiędzy młodzieżą, koleżankami z pracy, w biurze, w rodzinie, wobec wszystkich, z którymi się spotykacie.” ( Ks. Rinaldi, ZK)

„Ksiądz Rinaldi, pod pozorem zwykłej dobroduszności, był w rzeczywistości człowiekiem dynamicznym i twórczym, z wyraźną tendencją do działania spokojnego, ale stanowczego, śmiałym, jeżeli chodzi o podejmowanie inicjatyw, chociaż zawsze kierował się roztropnością (…). Był, jednym słowem, prawdziwym człowiekiem czynu, nie porywczym, lecz przedsiębiorczym, spokojnym i mądrym, po którym pozostają dzieła i nauczanie.” (List Księdza Generała Idziego Vigano, 5 grudnia 1989 r.)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski bycia autentycznymi uczniami i pełnymi pasji apostołami Twojej Ewangelii.

Propozycja zaangażowania: Będę świadczyć o Ewangelii w moim środowisku i oddawać się służbie we wspólnocie.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

DZIEŃ ÓSMY - Dobry jak chleb

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie, ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11, 28-30)

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „ Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10, 13-16)

„Zalecam wam nade wszystko, byście były bardzo dobre (...). Słodycz w spojrzeniu, w sposobie bycia, w słowach; zdobywajcie wszystkich dobrocią.” (Ks. Rinaldi, ZK)

„Każdy przypominał jakiś uśmiech, jakieś słowo zachęty, jakieś ciepłe przyjęcie, objaw zrozumienia, przebaczenia i szlachetności, ojcowskie zarządzenie, równe traktowanie wszystkich, dobrą radę, niewyczerpaną cierpliwość, pogodne słowo, prostotę ewangeliczną w każdej sytuacji (...), jest to „dobroć duszpasterska”, która pochodzi z wysoka, tzn. wypływa z Boskiego ojcostwa, jest owocem zjednoczenia z Bogiem, które przekłada motto da mihi animas na metodologię przyjaźni i zrozumienia (...). W swoich konferencjach pedagogicznych ks. Rinaldi kładł nacisk na geniusz serca. (...) Serce wymaga, aby wychowawcy byli przyjaciółmi, aby pozwolili się kochać i umieli używać środków odpowiednich dla środowiska młodzieżowego.” (Ks. Vigano)

„Pewna oratorianka zaświadczyła na procesie: » Dla dziewcząt był rzeczywiście ojcem. Interesował się znajdowaniem miejsc pracy, jeśli któraś miała taką potrzebę (...), odwiedzał chore, a zdarzało się, że pomoc polegała na dostarczeniu owoców i lekarstw (...). Wiele razy byłam świadkiem jego dobroci wobec chorych byłych wychowanek (...). Odwiedzał również bardziej potrzebujące rodziny, przynosząc im, wraz ze swoim błogosławieństwem, pełną miłości pomoc.«” (por. L. Dalcerri, Un maestro di vita interiore. Don Filippo Rinaldi, FMA, 1990, s. 22-23)

(Chwila ciszy)

Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski bycia zawsze pełnymi słodyczy i serdecznymi w kontaktach ze wszystkimi ludźmi, a przez to świadkami delikatności Boga wobec każdego.

Propozycja zaangażowania:  Postaram się być wobec każdego serdecznym i uśmiechniętym tak, by każda osoba, z którą się kontaktuję, czuła się kochana w sposób osobisty.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY - Miłujący Boga i świat

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. (Łk 6, 12)

Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od Złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat postałem. (J 17, 11; 15-18)

„Nie mówcie: jesteśmy biednymi nieudolnymi dziećmi, po¬zbawionymi inteligencji; cóż dobrego możemy zrobić same? To prawda, same z siebie, ufając swoim siłom, nie możecie zrobić nie. Ale ufając całkowicie Bogu, kiedy żywo pragniecie kochać Go tak bardzo i doskonale, prowadzić do Niego dusze, wtedy naprawdę możecie zrobić wiele żyjąc w tym Stowarzyszeniu ( ... ). Pracuj¬cie nad tym, by najpierw w was była miłość do Pana, a następnie to dobro rozszerzajcie i dawajcie duszom, do których się zbliżacie ( ... ). Pokazujcie w świecie te cnoty, które zdobywacie przez życie bardziej doskonałe. Zabiegajcie o to, by czynić jak najwięcej dobra, zgodnie z duchem Księdza Bosko. (Ks. Rinaldi, ZK)

,Miłość, zjednoczenie z Bogiem domaga się miłości do bliźniego, do każdego bez wyjątku, >>ponieważ miłość jest z Boga« ( ... ). Jeśli miłujemy jeden drugiego, Bóg mieszka w nas, a Jego miłość jest w naszych sercach doskonała („.). Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim:' (Ks. Rinaldi, Wiązanka do FMA na rok 1923)

„Codziennie dokładnie przeprowadzać rozmyślanie. Ono ma oświecać czyny, słowa i myśli całego dnia:' (Ks. Rinaldi do współbraci, Wiązanka na rok 1925)

„Zjednoczenie z Bogiem nie jest niczym innym jak owocem miłości do Boga i do bliźniego kochanego ze względu na Boga ( ... ). Nie zawiłość wielu metod i długich formuł, lecz ewangeliczna prostota; trzeba usunąć z drogi przeszkody, które blokują drogę do jedności, to jest grzech i złe przyzwyczajenia, zrobić to szybko i zdecydowanie, bez ociągania się i krążenia wokół tego. A potem natychmiast wejść na właściwą naznaczoną nam drogę, pełniąc dzieła miłości bliźniego, akceptując nieuniknione ofiary w apostolacie związanym z naszym posłannictwem ( ... ). Pracować dla dobra dusz aż do całkowitego poświęcenia się, ze spokojem i niewzruszoną stałością, w radościach i smutkach, być na wzór Ojca, zawsze zjednoczeni z Bogiem w aktach każdego dnia doskonalszych, by uświęcać swoją pracę i swoją duszę.” (Ks. Rinaldi, Wiązanka do FMA, 21 września 1929 r.)

(Chwila ciszy)

Panie, przez wstawiennictwo błogosławionego Filipa Rinaldiego udziel nam łaski bycia stale zjednoczonymi z Tobą, aby każde nasze działanie było na Twoją chwałę, by stawało się ofiarą i dziękczynieniem za Twoją dobroć.

Propozycja zaangażowania: Będę szukać czasu na modlitwę w ciągu dnia, aby dzięki niej stawać się w świecie obecnością ewangeliczną i świadkiem Miłości.

Modlitwa o kanonizację Księdza Rinaldiego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

MODLITWA O KANONIZACJĘ KSIĘDZA RINALDIEGO

Ojcze, źródło wszelkiej świętości, dziękuję Ci, że powołałeś błogosławionego Filipa Rinaldiego, by rozwinął charyzmat św. Jana Bosko i zapoczątkował w Rodzinie Salezjańskiej różne wspólnoty charyzmatyczne. Kierowany Duchem Świętym proszę, Panie, byś obdarzył na ziemi chwałą świętości Twego wiernego sługę, który Ciebie kochał i służył Tobie w braciach. Przez jego wstawiennictwo użycz mi łaski, o którą proszę, aby mógł się w pełni zrealizować Boży plan zbawienia. Amen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.00 (2 głosów)